Wpływ procesu regionalizacji na rozwój regionalny

Rola samorządów

Regionalizacja sprzyja powstawaniu silnych ekonomicznie i samodzielnych politycznie układów przestrzennych, ponieważ dzięki niej wzrasta rola samorządów terytorialnych na szczeblu regionu, które lepiej potrafią określić potrzeby regionalnego społeczeństwa jak i biznesu. Bliskość między władzą lokalną, a podmiotami gospodarczymi dokładniej pozwala zaplanować budżet oraz rozdysponować środki na inwestycje wspomagające rozwój regionu.

Wartości niematerialne i prawne

Nie zgodzę się natomiast z tezą, że usamodzielnienie regionu wiązałoby się z obniżeniem wpływów do budżetu i zwiększeniem dysproporcji majątkowych między różnymi regionami, ponieważ dzięki wzrostowi gospodarczemu spowodowanemu przez regionalizację wzrosłyby wpływy do budżetu regionu dzięki wyższym podatkom lokalnym, które samorządy wykorzystają na dalsze inwestycje, a wzrost dochodów podmiotów w regionach zwiększy wpływy do budżetu państwa z podatków dochodowych oraz podatku VAT.

Stopień urbanizacji

Kolejnych argumentem przemawiającym za regionalizacją jest wzrost stopnia urbanizacji w regionach przekładający się na poprawę warunków bytowych ludności oraz lepszy dostęp do kultury i oświaty.

One thought on “Wpływ procesu regionalizacji na rozwój regionalny

Comments are closed.